Formal interviews

資料名稱:Formal interviews
重要關係人:Lau Wai Man 劉瑋文
Tang Yon Tai 鄧容泰
Chan Ka Chong 陳嘉昌
Ng Jar Lon 伍口鄰
Chi Kai Si Foo 慈佳師父
Tang Hoi Che 鄧開枝
Tang Jik Lam 鄧恆林
Tang Kwok On 鄧國安
Tang Chong Yip 鄧創業
Tang For Gong 鄧伙光
Cheng Tin Lun 鄭天倫
Cheng Sui Bong 鄭水邦
Tang You Yen 鄧韭仁
Tang Gen Hoi 鄧銀海
Tang For Kan 鄧伙啟
Shum Wing Lau 沈榮榴
Cheong Ming 張明
撰寫時間:20/7 - 20/8
相關地點:錦田
United College 聯合書院
Kit Hing Wai 吉慶圍
Ng Ka Tsuen 吳家村
Sha Po Tsuen 沙埔村
Ling Won Tse 凌雲寺
Wing Lung Wai 永隆圍
Tai Kong Wai 泰康圍
Pai Wai Tsuen 北圍村
Tse Tong Tsuen 祠堂村
Kam Tin Sun Tsuen 錦田新村
Shui Tau Tsuen 水頭村
Ko Po Tsuen 高埔村
Kam Hing Wai 錦慶圍
Fung Kit Hsuen逢吉鄉
Kam Tin C. 錦田鄉事委員會
Lau Kee Store 榴記士多
資料來源:錦田區口述歷史資料(第一冊)
類別:口述歷史
關鍵詞:
摘要:Index of the Interview, including date, name, village, position and place
An Interview with Mr. Tang Kwok On Fung-Shui Tales
1. The Opium-smoking tale
2. The Seize of Pai Wai Tsuen: Lai vs Tang
The Designer of the wei: Story of Li Man Yen
頁面影像瀏覽
AttachmentSize
Formal interviews (PDF)856.25 KB